El Consell de Ministres aprova un marc regulador temporal per a les operacions amb drons

La normativa defineix els requisits segons el pes de l’aeronau  tripulada per control remot i estableix les obligacions que han de complir els pilots i les empreses que les utilitzen.

Els drons de més de 25 kg s’han d’inscriure en Registre de Matrícula d’Aeronaus i disposar d’un certificat d’aeronavegabilitat, els de pes inferior no.

El Consell de Ministres ha aprovat avui el règim temporal per a les operacions amb aeronaus pilotades per control remot, els anomenats drons, de pes inferior als 150 quilos a l’enlairament, en què s’estableixen les condicions d’explotació d’aquestes aeronaus per a la realització de treballs tècnics i científics.

Aquesta nova regulació respon a la necessitat d’establir un marc jurídic que permeti el desenvolupament en condicions de seguretat d’un sector tecnològicament punter i emergent, i serà desenvolupada reglamentàriament en els propers mesos.

Aquest reglament temporal contempla els diferents escenaris en els quals es podran realitzar els diferents treballs aeris i en funció del pes de l’aeronau. A més, les condicions ara aprovades es completen amb el règim general de la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre Navegació Aèria, i s’estableixen les condicions d’operació amb aquest tipus d’aeronaus, a més d’altres obligacions.

Aquest règim permetrà que partir d’ara es puguin utilitzar drons per a realització de treballs aeris com són: activitats d’investigació i desenvolupament; tractaments aeris, fitosanitaris i altres que suposin escampar substàncies en el sòl o l’atmosfera, incloent activitats de llançament de productes per extinció d’incendis; aixecaments aeris; observació i vigilància aèria incloent filmació i activitats de vigilància d’incendis forestals; publicitat aèria, emissions de ràdio i TV, operacions d’emergència, recerca i salvament; i altres tipus de treballs especials.

Requisits comuns per a tots:

Tots els drons, sense excepció, han de portar fixada en la seva estructura una placa d’identificació, les empreses operadores de drones hauran de tenir, entre altres requisits, un manual d’operacions i d’un estudi aeronàutic de seguretat per a cada operació (per exemple, amb el vent màxim que va a volar).

Tots els pilots de drons, hauran d’acreditar, entre altres requisits, que són titulars de qualsevol llicència de pilot, incloent la de pilot d’ultralleuger, o demostrar fefaentment que disposen dels coneixements teòrics necessaris per obtenir-la.

Una de les principals novetats d’aquest reglament és que, al contrari del que ocorria fins ara, els drons de menys de 25kg a l’enlairament no hauran d’estar inscrits en el Registre de Matrícula d’Aeronaus i disposar d’un certificat d’aeronavegabilitat, si el tenen de tenir els que superin aquest pes.

El compliment de tots aquests requisits, no eximeix a l’operador, que és, en tot cas, el responsable de l’aeronau i de l’operació, del compliment de la resta de la normativa aplicable, en particular en relació amb l’ús de l’espectre radioelèctric, la protecció de dades o la presa d’imatges aèries, ni de la seva responsabilitat pels danys causats per l’operació o l’aeronau.

Links:

http://www.fomento.gob.es/nr/rdonlyres/adb1b08b-7e7a-4f1f-937b-e222de5cadc9/125758/140704npnormativadronescm.pdf

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7064

 

 

 

 

Comparteix aquesta noticia: