Proposta de mecanisme transitori per a l’autorització d’operacions amb RPAs

Comencem a tenir les primeres dades de la proposta transitòria que es vol posar en marxa ràpidament per la regulació del sector.

Habilitació de pilots:

1 – Disposar ja d’una llicència de pilot (en resposta a comentaris rebuts s’ha eliminat “adequada a la categoria d’aeronau”)

2 – Demostrar de forma real  que es disposa dels coneixements teòrics necessaris per l’obtenció d’una llicència de pilot (qualsevol llicència)

I aplicable als dos casos anteriors disposar d’un document que acrediti que disposen dels coneixements adequats de l’aeronau i els seus sistemes, així com del seu pilotatge.

Ressaltar que la segona alternativa es correspon exactament amb els requisits per pilotar un RPAS que estableix la normativa francesa en el seu Annex II, capítol IV, punts 4.2 i 4.3 (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent).

Definició i consideració de treballs tècnics:

Es podran autoritzar les activitats aèries de treballs tècnics o científics realitzades amb aeronaus pilotades per control remot en els següents casos “està reproduint la terminologia utilitzada en l’article 151 de la Llei 48/1960 sobre navegació aèria.

Article cent cinquanta: les aeronaus de transport privat d’Empreses, les d’Escoles d’Aviació, les dedicades a treballs tècnics o científics i les de turisme i les esportives, quedaran subjectes a les disposicions d’aquesta Llei, quan els siguin aplicables …

Article cent cinquanta-u: les activitats aèries que es realitzin als fins de l’article anterior, excepte les de turisme i les esportives, requeriran la prèvia autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria a l’efecte de mantenir la seguretat en les operacions aeronàutiques, i estaran sotmeses a la seva inspecció en els termes establerts per la legislació vigent.

“Treballs tècnics i científics” és la terminologia utilitzada per la Llei de Navegació per referir-se al que comunament s’anomena treballs aeris”. Durant molts anys la DGAC primer, i després AESA, ha vingut autoritzant a operadors de treballs aeris amb aeronaus tripulades d’acord amb aquesta terminologia, de manera que no es veu que hi hagi cap obstacle perquè s’autoritzin operadors de treballs aeris amb aeronaus pilotades per control remot utilitzant igualment.

Operacions en l’entorn urbà:

En el futur Reial Decret es contemplen incloure aquest tipus d’operacions. No obstant això, per a això serà necessari definir prèviament els requisits detallats a exigir en aquest escenari. Es proposava seguir el model francès amb l’escenari S-3 (que limita l’operació en aquest entorn urbà a aeronaus de menys de 4 kg), això requeriria en tot cas incloure en el mecanisme transitori tots els requisits associats. Es considera que no es disposa de temps suficient per a això.
D’altra banda, caldria considerar altres models alternatius, com el de la CAA britànica en el CAP722, que inclou requisits de distàncies mínimes de seguretat a edificis i persones i que poguessin respondre millor a les expectatives de seguretat del públic en entorns urbans.

Proposta sobre l’autorització dels treballs:

La idea és establir un règim merament declaratiu, de manera que l’interessat presenti la documentació exigida juntament amb la seva declaració responsable i sobre aquesta base s’emeti l’autorització i s’incorpori a la relació d’operadors autoritzats que estarà a la web d’AESA. Com que té “seu electrònica” mitjançant la qual es poden operar els interessats que disposin de signatura electrònica reconeguda. En tot cas, en aquest tema estem en mans de la  assessoria jurídica i l’advocacia de l’Estat, que són els que  diran si les idees que es tenen són conformes a la normativa vigent en matèria de procediment administratiu o en quin sentit s’haurien de modificar.

Comparteix aquesta noticia: